Utvikling av Trysil sentrum

Gamle bygg er identitetsbærere og bør bevares er anbefalingen Trysil Kommune nå har fått av rådgivere i Norconsult.

Ni bilder av gamle bygg i Trysil sentrum

​Norconsult har sett på utfordringene og mulighetene i Trysil sentrum med flere gode poeng. Vi leser med glede særlig de to siste punktene under muligheter.

Bevaring av kulturminner i Trysil sentrum

Innbygda har en rik historie med både gårds- og skogdrift, og som en del av dette, tømmerfløting. Kulturminnene som vitner om denne tiden er fortsatt godt synlig og kan styrkes ved at de historiske bygningene og tilhørende kulturlandskap blir vernet gjennom Kulturminneplanen som er under utarbeidelse og at disse får rom i sentrumsplanen, med nødvendige hensynssoner.

Mulighetsstudien utarbeidet av Norcunsult ble presentert for kommunestyret 26. februar 2019.

Utfordringer

 • Utflytende og udefinerte offentlige rom
 • Manglende kontakt mellom elv og by
 • Dårlige forhold for miljøvennlig transport
 • Få gode møteplasser
 • Trafikkutfordringer i høysesong
 • Lite innbydende bebyggelse av lav kvalitet
 • Manglende strategisk plassering av funksjoner
 • Unge flytter ikke tilbake
 • Søken etter anerkjennelse fra turismen

Muligheter

 • Strukturere parkering
 • Dele inn Løkjavegen i soner for gående, kjørende og opphold med fortau, kantstein, plasser og byrom
 • Lage flere byrom
 • Få flere aktive fasader ut mot Storvegen, helst butikker
 • Knytte elva til sentrum med gangveger, siktlinjer og ny bebyggelse som åpner opp mot elva
 • Konsentrere handelen til Storvegen og Løkjavegen og bygge på tomme tomter der
 • Bevare noe av kvalitetene som ligger i gamle eiendommer med hager som ligger som grønne lunger i dag
 • La hagene og de gamle bygningene bli sentrale brikker i ny utvikling av sentrum fordi de gir historisk dybde og er viktige identitetsbærere 

Vi i Villa Wessel er glad for å se at Norconsult har identifisert de gamle gårdene og husene i Innbygda, som en unik ressurs når sentrumskjernen skal utvikles.

Kvea Gård er en av de siste gårdtunene i Trysil sentrum som nå går en usikker tid i møte med forslag om ombygging og utbygging av storbarnehage.

Vi håper at denne studien kan være positiv for bevaring av sentrumsnære kulturperler som både Kvea Gård og Trysil Prestegård.

Trysil Prestegård.

Vi anbefaler alle som er glad i Innbygdas unike særpreg om å følge nøye med på utviklingen så ikke sentrums identitet og historie går tapt men blir bevart for en bærekraftig utvikling av Trysil som turistdestinasjon og landbrukskommune.

Fakta

Kulturminneplan for Trysil er utarbeidet, har vært på høring (oktober 2018). Neste skritt er vedtak. Totalt 10 bygninger eller bygningsmiljøer ble inkludert i planen med forslag om registrering som kulturminne. Kvea Gård er registrert under jordbruk og setring og Prestegården er registrert som bygning, uten tilhørende hage. Vi ser ingen foreslåtte fredningstiltak i planen annet en hensynssone. Kilde.

Sentrumsplanen er under arbeid i Trysil Kommune nå. Mulighetsstudien av Norconsult er en del av dette arbeidet. I følge kommunens hjemmeside: Arealplanlegger Ariane Bekk Norstad som jobber med sentrumsplanen understreker at denne studien kun tar for seg et foreløpig forslag til overordnede muligheter og utfordringer i selve sentrumskjernen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *